Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe firmy VARO Energy Direct GmbH

‑  Obszar: Transakcje konsumenckie ‑

 

 1. Zakres obowiązywania

Wszystkie nasze dostawy i usługi podlegają wyłącznie naszym Ogólnym Warunkom Handlowym. Sprzeczne, odmienne oraz takie warunki handlowe klientów, które nie są uregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych, nie są przez nas uznawane, chyba że wyraźnie wyraziliśmy na piśmie zgodę na ich obowiązywanie. Powyższe obowiązuje również wtedy, jeśli bezwarunkowo wykonujemy dostawy i usługi posiadając wiedzę o sprzecznych, odmiennych lub nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych warunkach klienta.

 

 1. Oferty – Dokumentacja ofertowa – Akceptacja

2.1       O ile nie uzgodniono inaczej, nasze oferty są zawsze niewiążące, tzn. do momentu przyjęcia oferty przez klienta naszą ofertę możemy wycofać.

2.2       Jeśli nie podjęto innych ustaleń, wszelkie prawa własności i prawa autorskie do sporządzonych przez nas ofert i dokumentów (np. rysunków i projektów), zawierających podlegające ochronie know-how, pozostają naszą własnością. Oferty i dokumenty bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie mogą być powielane, publikowane ani udostępniane osobom trzecim, jak również wykorzystywane do innego celu niż uzgodniono lub – w przypadku braku uzgodnienia – mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem umowy.

2.3       Umowa zostaje zawarta poprzez nasze potwierdzenie zamówienia przekazywane na piśmie lub teletransmisją danych, poprzez ostateczną akceptację w związku z wykonaniem dostawy lub usługi, lub najpóźniej w wyniku wystawienia faktury po wykonaniu świadczenia.

 

 

 

 1. Ceny – Dostosowywanie ceny – Dodatki

3.1       Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a momentem, w którym zgodnie z umową świadczymy nasze usługi na rzecz klienta, upłynie więcej niż cztery miesiące i w tym okresie zmieni się

 1. a) obowiązująca dla danej usługi ustawowa stawka podatku akcyzowego od paliwa i/lub
 2. b) obowiązująca dla danej usługi ustawowa stawka podatku VAT

wówczas w zakresie wszelkich istniejących w chwili wykonywania usługi zmian – tzn. podwyżek i obniżek – składników wynagrodzenia wymienionych ostatecznie w literach a) do b) dokonamy zmiany uzgodnionego w niniejszej umowie wynagrodzenia, przy czym zmiana dokonywana będzie tylko w odniesieniu do składników wynagrodzenia wymienionych powyżej w literach a) do b). Bez względu na wzrost wskaźników kosztów wymienionych w literach a) do b) wynagrodzenie nie zmienia się, jeśli w wyniku obniżki innych kosztów, które są związane z ceną sprzedaży, ale nie są wymienione w tym punkcie jako wskaźniki kosztów, kwota naszych wszystkich obciążeń w momencie wykonywania usługi jest niższa niż w momencie zawierania umowy.

3.2       Ceny poszczególnych pozycji oferty obowiązują tylko w przypadku udzielenia całego zamówienia z danej oferty.

3.3       W przypadku dostawy produktów naftowych i LPG rozliczenie cen i ilości odbywa się według metod pomiaru stosowanych w praktyce handlowej i/lub zgodnie z przepisami ustaw (w szczególności zgodnie z niemiecką ustawą o podatku akcyzowym od paliwa / przepisami o warunkach legalizowania).

 

 1. Warunki płatności – Zwłoka – Kompensata – Prawo do reprezentowania – Cesja

4.1       Jeśli nie uzgodniono inaczej, nasze faktury podlegają zapłacie bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu faktury. Jeśli uzgodniono terminy płatności, odpowiedni termin płatności zostaje wyliczony na podstawie dnia dostawy.

Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celu wypełnienia świadczenia. Opłaty dyskontowe i inne opłaty obciążają klienta. Potrącenie skonto wymaga specjalnego uzgodnienia w formie pisemnej.

4.2       Jeżeli klient popadnie w zwłokę z płatnością, wszystkie upusty, rabaty lub inne przyznane ulgi zostają anulowane.

4.3       Roszczenia wzajemne uprawniają klienta do dokonania kompensaty wtedy, gdy są one bezsporne, prawomocnie stwierdzone lub mają ścisły związek synalagmatyczny z naszym roszczeniem.

4.4       Klientowi przysługuje prawo do zatrzymania i odmowy wykonania świadczenia tylko w przypadku takich roszczeń wzajemnych, które są bezsporne, prawomocnie stwierdzone lub zostały przez nas uznane. Klient może wykonywać prawo do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

4.5       Nasi pracownicy działu sprzedaży nie są upoważnieni do zawierania żadnych ustnych porozumień i przyjmowania płatności.

4.6       Cesja istniejących wobec nas roszczeń dozwolona jest tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą. Prawo do uzyskania takiej zgody nie istnieje.

 

 

 

 

 1. Dostawa częściowa – Okres dostawy – Obowiązki współpracy

5.1       Dostawy częściowe są dopuszczalne w miarę możliwości klienta.

5.2       Podawane przez nas okresy dostaw zasadniczo nie są terminami stałymi (§ 323 ust. 2 pkt 2 niem. kc, § 376 kh).

5.3       Spełnienie naszego obowiązku dostawy zakłada terminowe, pełne i prawidłowe wykonanie wszystkich obowiązków współpracy przez klienta, które realizuje on na własny koszt. Prawo do podniesienia zarzutu niewykonania umowy pozostaje zastrzeżone.

5.4       Do obowiązków współpracy klienta zgodnie z punktem 5.3 powyżej należą w szczególności: Obowiązkiem klienta jest

 1. zapewnienie terminowego dostarczenia złączy i połączeń, współpraca podczas odbioru oraz poinformowanie nas w odpowiednim czasie o utrudnionych warunkach dostawy (zły dojazd, długa droga rury, itp.);
 2. udzielenia nam i/lub naszemu pełnomocnikowi dostępu do swojej nieruchomości, jeśli jest to konieczne w celu odbioru towaru zgodnie z pkt. 10.2;
 3. podjęcie niezbędnych działań w celu ochrony osób i mienia w miejscu wykonywania usługi;
 4. uzyskanie w odpowiednim czasie wszelkich urzędowych lub innych zezwoleń. Na życzenie klienta udostępnimy mu w tym celu niezbędne dokumenty, o ile znajdują się one w naszym posiadaniu lub możemy je uzyskać bez nadmiernych nakładów.

5.5       Jeżeli klient popadnie w zwłokę z odbiorem lub w sposób zawiniony naruszy pozostałe obowiązki współpracy, będziemy uprawnieni do domagania się odszkodowania za powstałe szkody wraz ze wszystkimi dodatkowymi wydatkami. Dalsze roszczenia lub prawa pozostają nienaruszone.

5.6       Jeśli występują warunki określone w punkcie 5.5, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się towaru przechodzi na klienta z chwilą, w której popadł on w zwłokę z odbiorem lub wywiązaniem się ze zobowiązania.

 

 1. Prace montażowe – Odbiór

6.1       Jeżeli nie zostaną uzgodnione terminy wykonania prac montażowych, rozpoczynamy wykonywanie prac po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 12 dni po wezwaniu przez klienta, pod warunkiem, że zgodnie z punktem 5.4 litera d) klient dostarczył niezbędne dokumenty, zapewnił na placu budowy rozpoczęcie montażu bez zakłóceń oraz otrzymaliśmy ewentualnie uzgodnione zaliczki.

6.2       Do momentu odbioru instalacji ponosimy ryzyko. Jeżeli klient popadnie w zwłokę z odbiorem instalacji, ryzyko przechodzi na niego w momencie niewykonania zobowiązania. To samo dotyczy sytuacji, gdy montaż zostanie przerwany z przyczyn, za które odpowiada klient, lub jeśli dotychczas wykonane świadczenia za obopólną zgodą powierzyliśmy pieczy klienta.

6.3       Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia instalacji uruchomionych na żądanie klienta przed odbiorem, jeśli są one spowodowane brakiem lub niewystarczającymi środkami ochronnymi (np. przeciw przymrozkom) podjętymi przez klienta.

 

 

 1. Pojemniki – Odpowiedzialność za udostępnione pojemniki – Zwolnienie – Opakowania

7.1       Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania udostępnionych przez klienta pojemników pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, występowania wad technicznych, ich przydatności i czystości.

7.2       Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zanieczyszczenie towaru spowodowane nieczystymi pojemnikami klienta, a także za szkody wynikające z wadliwych właściwości pojemników.

7.3       Jeżeli klient sam odbiera towar, zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów i regulacji prawnych dotyczących transportu, w szczególności w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, oraz przestrzegania limitów załadunków. Klient musi odpowiednio zobowiązać swoich kierowców i przewoźników. W razie nieprzestrzegania istniejących przepisów klient zobowiązany jest do zwolnienia nas z wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zrekompensowania nam wszelkich szkód, wydatków i kosztów poniesionych przez nas w związku z zawinionym nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów.

 

 

 

 

 1. Zakłócenia dostaw

8.1       W przypadku działania siły wyższej, tzn. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza naszym wpływem, np. urzędowych działań i zarządzeń (bez względu na to, czy są one ważne czy nieważne), pożaru, powodzi, burzy, eksplozji lub innych klęsk żywiołowych, mobilizacji, wojny, odpowiednio przedłużają się terminy wykonania świadczenia, nawet jeśli wystąpią one podczas zwłoki. Jeżeli z powodu takich zdarzeń nie będzie możliwe wykonanie świadczenia w rozsądnym terminie, klient i my będziemy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub, w stosownych przypadkach, od części umowy, która nie została jeszcze wykonana. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu takiego odstąpienia od umowy nie przysługują.

 

8.2       Jesteśmy zwolnieni z naszego obowiązku świadczenia usług i dostaw, jeśli sami nie z naszej winy nie otrzymamy w odpowiednim czasie prawidłowego towaru zamówionego w celu wykonania umowy. W takim przypadku niezwłocznie poinformujemy klienta o niedostępności towaru i niezwłocznie zwrócimy świadczenie wzajemne.

 

 1. Zabezpieczenia

W przypadku rzeczywistych dowodów wskazujących na pogorszenie się sytuacji majątkowej po zawarciu umowy lub w przypadku istnienia lub widocznych innych faktów, które po zawarciu umowy mogą uzasadniać założenie, że nasze roszczenie do świadczenia wzajemnego zagrożone jest z powodu braku zdolności klienta, będziemy uprawnieni do żądania ustanowienia zabezpieczenia i/lub cofnięcia wszelkich ewentualnie przyznanych warunków płatności. Jeśli klient nie będzie w stanie ustanowić w odpowiednim terminie wymaganego zabezpieczenia, będziemy uprawnieni od odstąpienia od umowy. Już istniejące roszczenia z tytułu wykonanych świadczeń lub ze względu na zwłokę pozostają nienaruszone podobnie jak nasze prawa wynikające z § 321 niem. kc.

 

 1. Zastrzeżenie własności

10.1     Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty roszczenia wynikającego z ceny zakupu na podstawie odpowiedniej umowy sprzedaży.

10.2     W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, będziemy uprawnieni, po wyznaczeniu rozsądnego terminu, chyba że zgodnie z § 323 ust. 2 niem. kc jest to zbędne, do odebrania towaru. Fakt odebrania towaru przez nas stanowi odstąpienie od umowy. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10.3     Przetwarzanie, łączenie lub mieszanie towaru odbywa się zawsze na naszą rzecz jako producenta, ale nie skutkuje dla nas żadnymi zobowiązaniami. Jeżeli w wyniku przetworzenia, połączenia lub zmieszania naszego towaru dojdzie do wygaśnięcia (współ-) własności, to niniejszym uzgadnia się, że (współ-) własność w nowym przedmiocie przechodzi na nas proporcjonalnie do stosunku wartości faktury przetworzonych, połączonych lub zmieszanych produktów. Klient przechowuje dla nas (współ-) własność nieodpłatnie.

10.4     Dostawa części instalacji odbywa się również przy zastrzeżeniu własności i do momentu przeniesienia własności na klienta wyłącznie w celu tymczasowego korzystania w okresie obowiązywania umowy. W przypadku naruszenia umowy przez klienta, jesteśmy uprawnieni do żądania demontażu i wydania przedmiotów dostarczonych z zastrzeżeniem własności. Wynikające z tego koszty ponosi klient. Fakt odebrania towaru przez nas stanowi odstąpienie od umowy.

10.5     Odsprzedawcy mogą dokonywać do odwołania odsprzedaży swoich produktów w ramach zwykłej działalności. Klient już teraz przenosi na nas jako zabezpieczenie roszczenie wynikające z odsprzedaży lub z innej podstawy prawnej towaru znajdującego się we (współ-) własności klienta w wysokości wartości faktury za dany przedmiot dostawy. Na nasze żądanie klient jest zobowiązany do wydania pisemnej deklaracji cesji. W ramach zwykłej działalności klient aż do odwołania jest uprawniony do ściągania we własnym imieniu scedowanych wierzytelności na nasz rachunek. Powyższe upoważnienie do windykacji może zostać odwołane, jeśli klient nie będzie spełniać swoich zobowiązań płatniczych.

10.6     Na żądanie klienta zwolnimy zabezpieczenia, jeżeli nie będą już potrzebne nie tylko tymczasowo do zabezpieczenia naszych roszczeń. Jeżeli wartość istniejących dla nas zabezpieczeń przekroczy kwotę zabezpieczanych wierzytelności o więcej niż 10%, na żądanie klienta zwolnimy zabezpieczenia wedle naszego wyboru.

10.7     Cesje i nadzwyczajne rozporządzenia dotyczące zastrzeżonego towaru, takie jak zastawy i przeniesienia własności w celu zabezpieczenia, są niedozwolone. W przypadku ingerencji osób trzecich w zastrzeżony towar, klient zobowiązany jest do wskazania na naszą własność i niezwłocznie nas o tym poinformować.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Odpowiedzialność

11.1     Ponosimy odpowiedzialność odszkodowawczą i dokonujemy rekompensaty daremnych wydatków w rozumieniu § 284 niem. kc (zwane dalej „odszkodowaniem”) w związku z wadami dostawy lub usług bądź naruszenia innych umownych lub pozaumownych zobowiązań, w szczególności wynikających z niedozwolonego działania, tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącej niedbałości. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku spowodowania zagrożenia życia, naruszenia ciała lub zdrowia, udzielenia gwarancji lub przejęcia ryzyka związanego z własnościami, naruszenia istotnych obowiązków umownych oraz w przypadku odpowiedzialności zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt.

11.2     Odszkodowanie w związku z naruszeniem istotnych obowiązków umownych ograniczone jest do odszkodowania za szkody typowe dla umowy, które w momencie zawierania umowy powinniśmy byli przewidzieć jako potencjalną konsekwencję na podstawie znanych nam okoliczności, chyba że doszło do umyślnego działania lub rażącej niedbałości, lub odpowiedzialność ponoszona jest ze względu na zagrożenie życia, naruszenie ciała lub zdrowia bądź udzielenie gwarancji lub przejęcie ryzyka związanego z własnościami.

11.3     Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w takim samym zakresie obowiązują osoby działające w naszym imieniu w celu realizacji zobowiązania.

11.4     Powyższe regulacje nie wiążą się ze zmianą ciężaru dowodu na niekorzyść klienta.

11.5     Istotne obowiązki umowne w rozumieniu punktów 11.1 oraz 11.2 oznaczają takie obowiązki, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i klient zwykle może oczekiwać ich przestrzegania.

 

 1. Komponenty biogeniczne

Niemiecki ustawodawca dopuszcza, aby olej napędowy EN 590 zawierał komponenty biogeniczne. Mieszanie innych paliw silnikowych – oraz paliw grzewczych – np. oleju opałowego EL – z komponentami biogenicznymi, a także wprowadzenie do obrotu takich mieszanin jest natomiast niedopuszczalne. W tym zakresie niezbędne jest całkowite opróżnienie zbiornika napełnionego olejem napędowym EN 590, aby nie doszło do zmieszania się później z innym napełnionym paliwem silnikowym / paliwem grzewczym. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niedozwolone zmieszanie.

 

 1. Obowiązujące prawo

Stosunek prawny między nami i klientem podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem kolizyjnych przepisów prawa.

 

 

 

 

 1. Przetwarzanie danych

Przechowujemy, zmieniamy i przekazujemy lub wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiej Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

 

 1. Rozstrzyganie sporów

Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

 

 

 1. Informacja dotycząca produktów energetycznych uprzywilejowanych pod względem podatkowym

Produkty energetyczne uprzywilejowane pod względem podatkowym nie mogą być wykorzystywane jako paliwo silnikowe, chyba że takie wykorzystywanie jest dozwolone zgodnie z niemiecką ustawą o podatku energetycznym lub rozporządzeniem wykonawczym w sprawie podatku energetycznego. Każde użycie inne niż paliwo silnikowe ma konsekwencje podatkowe i karne! W przypadku wątpliwości klient musi skontaktować się z głównym urzędem celnym.

 

Załącznik

Obowiązki informacyjne wobec konsumentów

zgodnie z art. 246a § 1 ustawy wprowadzającej niemiecki kodeks cywilny oraz prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Przedmiotem umowy jest dostawa oleju opałowego w zamian za zapłatę przez klienta.
 2. Stroną umowy jest firma VARO Energy Direct GmbH, Korbitzer Str. 21A, 01662 Meißen, telefon: 03521 70000.
 3. Informację o całkowitej cenie oraz kalkulację ceny klient otrzyma w ramach swojego zamówienia.

4.         Warunki płatności wynikają z § 4, warunki świadczenia dostaw i usług z § 5 i § 8 Ogólnych Warunków Handlowych firmy VARO Energy Direct GmbH – Obszar: Transakcje z konsumentami. Termin dostawy jest uzgadniany z klientem podczas zawarcia umowy.

 1. Obowiązują ustawowe warunki gwarancji.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni:

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin czternastu dni biegnie od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia – nie będąca przewoźnikiem – przejęła towar w posiadanie. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa wcześniej zgodnie z § 312g ust. 2 pkt 4 niem. kc, jeśli olej opałowy podczas dostawy zmiesza się z pozostałościami w zbiorniku klienta.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować

firmę VARO Energy Direct GmbH, Korbitzer Str. 21A, 01662 Meißen, telefon: 03521 70000, telefaks: 03521 7000 11, e‑mail: info@varo-direct.de

za pomocą jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, telefaksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klient może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jednak nie jest wymagany.

Dla zachowania okresu odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał powiadomienie o wykonywaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

 

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli klient odstąpi od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do zwrócenia mu wszystkich płatności, jakie otrzymaliśmy od niego, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że klient wybrał inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas najkorzystniejsza standardowa dostawa), niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Jeśli nie ustalono z klientem inaczej, w przypadku takiego zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które klient zastosował w pierwotnej transakcji. W żadnym przypadku klient nie zostanie obciążony opłatami związanymi ze zwrotem.

Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru. Koszty wypompowania oleju opałowego ze zbiornika i odesłania do nas szacuje się na najwyżej […].

 

Koniec pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

Powyższe Ogólne Warunki Handlowe zostały sporządzone w języku niemieckim oraz polskim. Polskie tłumaczenie tego dokumentu służy wyłącznie lepszemu zrozumieniu zawartych w nim treści. W przypadku sprzeczności między tekstem polskim i niemieckim, ich strukturą, znaczeniem czy interpretacją, wersja niemiecka czy też jej brzmienie znajdują wyłączne zastosowanie i mają decydujące znaczenie w sporach prawnych oraz w przypadku niejasności, błędów i wad itp. oraz w przypadku sprzeczności dotyczących tłumaczenia polskiego.